KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT VŨNG LIÊM

TRƯỜNG MG QUỚI THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     65  /KH HĐT-MGQT   Quới Thiện, ngày  01 tháng 09  năm 2018

 

            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường quy định tại Điều 18 Điều lệ trường mầm non,;

Căn cứ quyết định số 1204 /QĐ – PGDĐT ngày 08/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kiện toàn Hội đồng trường mẫu giáo Quới Thiện;

Thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển trường mẫu giáo Quới Thiện giai đoàn 2017 –  2021;

Hội đồng trường mẫu giáo Quới Thiện xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

       1. Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng trường mẫu giáo Quới Thiện do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập và kiện toàn. Hội đồng trường có Chủ tịch, 01 thư ký và các thành viên, đủ thành phần đại diện cấp ủy, BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn và tổ văn phòng.

       2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường.

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Huỳnh Thanh Thúy HT, BT Chủ tịch
2 Nguyễn Yến Nhi TTCM Thư ký
3 Nguyễn Thị Thu Hằng CTCĐ Thành viên
4 Nguyễn Thị Thảo Nhi BTCĐ Thành viên
5 Tạ Ngọc Phương Châu GV Thành viên
6 Trịnh Ngọc Phượng GV Thành viên
7 Đoàn Thị Kim Xuyến GV Thành viên
8 Ngô Thị Hồng xuân TTCM Thành viên
9 Lương Thị Di KT Thành viên

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

      3. Mục tiêu:

Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường nhằm xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

Kế hoạch Hội đồng trường là trí tuệ của tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường.

     4. Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của hội đồng trường:

          4.1. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Thực hiện đúng chương trình, tổ chức quản lý dạy học giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, rèn cho trẻ kiến thức, kỹ năng sống. dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí trẻ; tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Tiếp tục tạo cơ hội thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện tăng cường công tác quản lý việc tổ chức dạy và học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, kiểm định chất lượng…

          4.2. Công tác tổ chức, quản lí và xây dựng đội ngũ:

              4.2.1. Công tác tổ chức: Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các hội đồng trong nhà trường và tổ chức hoạt động đúng quy định theo Điều lệ trường mầm non. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường được tổ chức và hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhà trường chấp hành sự quản lí hành chính của chính quyền địa phương; chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo; chủ động tham mưu với Đảng bộ và chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển giáo dục của Hội đồng trường.

              4.2.2. Công tác quản lí: Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng trường, nhà trường xây dựng được kế hoạch hoạt động theo năm học, học kì, tháng và tuần; có biện pháp thực hiện kế hoạch đúng tiến độ; thực hiện công bằng, công khai, dân chủ trong quản lí; phát huy được khả năng của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.

             4.2.3. Xây dựng đội ngũ:

– Hiệu trưởng: Có trình độ đào tạo từ  Đại học sư phạm trở lên và được bồi dưỡng nâng cao về chính trị và nghiệp vụ quản lí trường học; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; có năng lực chuyên môn và năng lực quản lí trường học.

– Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Có đủ số lượng giáo viên, nhân viên và loại hình theo quy định hiện hành. Có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

          4.3. Xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học:

Đảm bảo diện tích khuôn viên, sân chơi, bãi tập theo quy định hiện hành. Nhà trường phải làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, có kế hoạch quy hoạch lâu dài, hợp lí; phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn trường học đạt mức chất lượng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Cụ thể: mỗi lớp học  trang trí đúng quy cách. Đồ dùng và thiết bị dạy học phải được tăng cường, bổ sung hàng năm và sử dụng đạt hiệu quả cao.

Tăng cường trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh bóng mát, vườn hoa, cây cảnh đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh; môi trường yên tĩnh, xanh, sạch, đẹp.

      Chỉ tiêu phấn đấu: Về công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng – chính trị

– 100% cán bộ, giáo viên, CNV chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, cũng như các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.

– 100% cán bộ, giáo viên- nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

– 100% đảng viên, giáo viên- nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc những điều đảng viên không được làm
– 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đều đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
– Dự thi và đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh: 12 giáo viên/nhiệm kỳ

– 100 %  Giáo viên được khảo sát tay nghề;
– Không có giáo viên xếp loại trung bình, yếu, kém về chuyên môn.
– Phấn đấu trong nhiệm kỳ có thêm ít nhất 03 đại học.
– Trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc trong từng năm học và trong nhiệm kỳ được tặng Huân chương Lao động hạng II.
– 100% tổ chuyên môn đăng ký phấn đấu danh hiệu tổ lao động tiến tiến
– Cá nhân: Hàng năm học có ít nhất 90% GV, CNV  đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15 % GV, CNV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên
– Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
     – Đoàn TNCS HCM được công nhận Đoàn trường vững mạnh xuất sắc ;

– Công đoàn cơ sở được công nhận công đoàn vững mạnh.

      5. Các giải pháp chính:

          5.1. Nâng cao chất l­ượng đội ngũ:

Nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhằm thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế chuyên môn, quy định của ngành thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối của Đảng; chính sách mới của Nhà nước; triển khai sâu rộng – có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Tổ chức có hiệu quả công tác bồi d­ưỡng bằng nhiều hình thức: Tự học, tự bồi dư­ỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn; sinh hoạt tổ, nhóm; tích cực dự giờ thao giảng; tổ chức tốt các chuyên đề, dạy thử, dạy mẫu. Đẩy mạnh phong trào tự học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, sử dụng giáo án điện tử, phần mềm dạy học phù hợp. Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn.

Tổ chức tốt việc đăng kí thi đua vào đầu mỗi năm học; công khai kế hoạch và các chỉ tiêu thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn: duyệt kế hoạch giảng dạy, soạn giảng; tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại chuyên môn theo đúng quy định.

         5.2. Nâng cao chất lư­ợng giáo dục toàn diện:

Nâng cao chất lư­ợng soạn giảng, tích cực đổi mới phư­ơng pháp soạn giảng, đảm bảo có chất lư­ợng và trình bày khoa học, tích cực đổi mới ph­ương pháp dạy học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn có chất lư­ợng, họp tổ 2 tuần 1 lần. Xây dựng đội ngũ cốt cán trong tổ chuyên môn, tăng c­ường kiểm tra chuyên môn giáo viên..

Tổ chức các hội thảo chuyên đề cấp tr­ường, tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi trao đổi kinh nghiệm;

Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả: đăng kí viết SKKN ngay từ đầu mỗi năm học, đầu tư thời gian gợi ý, hướng dẫn chủ đề bố cục và cách viếtSK; tổ chức chấm nghiêm túc.

          5.3. Chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn :

Ngay từ đầu năm học, BGH hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể sát theo từng nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, các đợt hội giảng và tổ chức các chuyên đề. Thường xuyên dự sinh hoạt chuyên môn theo định kì và đột xuất để kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ.

Thống nhất lịch sinh hoạt, kiểm tra soạn giảng, dự giờ và kiểm tra giờ dạy của giáo viên, tổ chức góp ý sau giờ dạy có hiệu quả.

Cùng các đồng chí tổ trưỏng nghiên cứu chương trình, lắng nghe nguyện vọng vướng mắc của giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, tháo gỡ qua việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo ở tổ và ở trường. Cùng tổ trưởng dự giờ, thăm lớp, góp ý về chuyên môn cho các giáo viên trong trường.

          5.4. Thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

Tích cực vận động và giúp đỡ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, lấy lợi ích và niềm vui của trẻ làm tiêu chí đánh giá tiết dạy. Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, trí tuệ để trẻ thi đua nhau tham gia, qua đó rèn tích tích cực và chủ động học tập, tạo niềm phấn khởi cho trẻ, thực sự học mà chơi – chơi bằng học .

Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài trời, chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức các trò chơi dân gian; chỉ đạo cho giáo viên phụ trách văn nghệ dạy các bài hát truyền thống và tạo sân chơi bổ ích cho trẻ…

          5.5. Công tác quản lý:

Thực hiện đổi mới công tác quản lí từ BGH đến tổ chuyên môn và giáo viên; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và trong dạy học; tổ chức cho giáo viên soạn bài trên máy vi tính và kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn để ra quyết định; mở lớp bồi dưỡng kiến thức tin học cần thiết cho đội ngũ.

Làm tốt các công tác tham m­ưu với Đảng, chính quyền để đẩy mạnh hoạt động dạy và học trong nhà tr­ường.

Thực hiện quy chế làm việc, phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên.

Coi trọng công tác thi đua khen thư­ởng, xây dựng chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại thi đua và áp dụng thi đua hàng tháng, từng năm học. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Kỉ cương -Tình thư­ơng – Trách nhiệm”, phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, phong trào thi đua Hai tốt.

Tăng c­ường sự lãnh đạo của chi bộ trong trư­ờng học, phát huy vai trò của đoàn thể trong trư­ờng học, coi trọng công tác phát triển Đảng trong tr­ường học.

Tăng cư­ờng công tác kiểm tra nội bộ trên mọi lĩnh vực hoạt động của trường, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý kịp thời sau kiểm tra, trên cơ sở đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc vi phạm quy chế chuyên môn  và các quy định khác.

         5.6. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường :

Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các điều khoản đã ban hành yêu cầu :

100% các thành viên trong Hội đồng trường phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc.

100% các thành viên trong Hội đồng trường phải tận tâm- quyết tâm- đồng tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu và năm học.

Theo học kỳ từng năm học, Hội đồng trường phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBVC thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để hội đồng điều chỉnh, xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả. Hàng kỳ, hàng năm Hội đồng trường phải tổ chức sơ kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết quả hội nghị, kiến nghị nhà trường, BGH thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ, của hội nghị CBVC, của Hội đồng trường đạt kết quả tốt hơn.

Hội đồng trường phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình.

Hội đồng trường phải có nội dung kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi nghị quyết của mình.

Động viên tuyên truyền mỗi CBVC, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường.

Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan.

Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

Trên đây là Kế hoạch của Hội đồng Trường mẫu giáo Quới Thiện giai đoạn 2017 – 2021. Các thành viên Hội đồng trường và các Bộ phận liên quan căn cứ Kế hoạch, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

– Các TV HĐT;

– Website trường;

– Bảng công khai;

– Lưu: VT.

 

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Thúy